Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet


ZÁPIS DO MŠ TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Riaditeľka MŠ Tatranská 23, Košice týmto zverejňujem termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2020/2021:

4.5.2020 v čase 08:00 hod. - 12:00 hod
5.5.2020 v čase 12:00 hod. - 16:00 hod

Podmienky prijatia detí:

  • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti

Počas zápisu detí do MŠ bude umožnená prehliadka priestorov jednej z tried. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s vyjadrením pediatra je možné odovzdať pri zápise, alebo najneskôr do 6.5.2020.

Žiadosť je sprístupnená na webovej stránke školy: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

V Košiciach 29.1.2020


Mgr. Iveta Hnidiaková, Riaditeľka MŠ

Aktuality

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY:

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobností detí a po nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – Odbor hygieny detí a mládeže prerušujeme prevádzku MŠ od
5.2.2020 do 9.2.2020.

Materská škola bude otvorená v pondelok 10.2.2019.

Mgr. Iveta Hnidiaková
riaditeľka školy

12.2.2020: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

pozývame rodičov našich predškolákov na stretnutie. Témou bude školská zrelosť a pripravenosť detí na vstup do ZŠ. Stretnutie sa uskutoční v 3.triede o 16,00 hod. Následne budú pokračovať triedne aktívy a konzutácie s triednymi učiteľkami vo jednotlivých triedach.

13.2.2020: KARNEVAL

karnevalová zábava v maskách s Ujom Ľubom: 2,- Eur/dieťa

fotenie v karnevalových maskách:
1,60 Eur/1ks foto (fotenie bude kolektívne aj sólo)

17-18.2.2020: DEPISTÁŽ

v uvedených dňoch bude prebiehať v našej materskej škole depistážne vyšetrenie detí - predškolákov, ktoré bude realizovať Mgr.Andrea Grácová z CPPPaP. Vyšetrenie detí bude zamerané na zistenie a posúdenie školskej zrelosti a pripravenosti detí. Bližšie informácie poskytnú triedne učiteľky.

20-21.2.2020: INFORMAČNÝ SERVIS PRE RODIČOV

konzultácia s psychologičkou pre rodičov detí, ktoré sa zúčastnili depistážneho vyšetrenia - na túto konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť u triednychh učiteliek.

Prezentačné video 2019

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk