Materská škola, Tatranská 23 v Košiciach

Ilustračný obrázok: S Legom objav svet

ZÁPIS DO MŠ TATRANSKÁ 23, KOŠICE

Riaditeľka MŠ Tatranská 23 oznamuje termín a podmienky prijatia detí do MŠ k školskému roku 2017/2018:

2.5.2017 v čase 08:00 hod. - 12:00 hod
3.5.2017 v čase 13:00 hod. - 17:00 hod

Podmienky prijímania detí:

  • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Súrodenci už chodiacich detí
  • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti

Počas zápisu detí do MŠ bude umožnená prehliadka priestorov jednej z tried.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Aktuality

projekt: Filipkovi kamaráti

Je výukový kurz zameraný na zdravý životný štýl a prevenciu pred nesprávnou životosprávou a je určený pre predškolákov našej MŠ.

Výuka začína 17.1.2016 a zahŕňa 13 hodín (pravidelne 1 hodina týždenne), prihlásiť svoje dieťa môžete u triednej učiteľky.

Cena kurzu: informujte sa u triednej učiteľky

24.1.2017: utorok

Divadlo HOKY-POKY: Chlebík

vstupné: 1 Euro - prosíme uhradiť triednej učiteľke

14.2.2017: KARNEVAL

diskotéka s ujom Ľubom - vstupné: 1,50 €

príde ujo fotograf - cena za foto: 1,30 €

vstupné prosíme uhradiť triednej učiteľke

Prezentačné video 2016

zvoľte si časť videa

© 2008 MŠ Tatranská 23, Košice  •  e-mail: ms-tatranska@stonline.sk